De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze producten en overeenkomsten.
 
1. BETALING

De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf.

Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreke aan regeling binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12%, met een minimum van € 50.

2. KLACHTEN

Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

3. TARIEVEN EN AANBIEDINGEN

Tarieven kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Alle aanbiedingen en offertes van FOKUS media zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. 

4. OFFERTES 

Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. 

5. OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door een contract of via mailverkeer. Dit  vervangt alle eerder mondelinge akkoorden.

6. BOEKINGEN

Boekingen zijn pas definitief na het tot stand komen van een contract (of overeenkomst via mail) en na het betalen van een voorschot.  

7. ANNULATIE

Wanneer de klant een opdracht annuleert na de overeenkomst (contract of mailverkeer) zal een schadevergoeding van 25% worden aangerekend. Uitzonderingen kunnen worden toegelaten mits geldig excuus en bewijs (bv ziekte, overlijden, …). In dit geval zal het eventueel reeds betaalde voorschot worden teruggestort. Verplaatsen naar een latere datum kan wel kosteloos. Wanneer de klant de annulatie pas meld op de dag van de opdracht zal de schadevergoeding 100% bedragen. 

Wanneer FOKUS media de opdracht moet annuleren omwille van ziekte zal steeds gekeken worden voor een oplossing door middel van een collega fotograaf die met dezelfde professionaliteit de opdracht zal overnemen.  

8. BEELDMATERIAAL (foto en/of video)

-Beeldmateriaal gemaakt door FOKUS media kan ten allen tijden gepubliceerd worden op onze website, Facebook, Instagram en YouTube kanalen. Daarnaast kan FOKUS media het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve FOKUS media hiervan op de hoogte te brengen tijdens het opmaken van de overeenkomst.

-Beeldmateriaal gemaakt door FOKUS media  wordt aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. Het beeldmateriaal blijft eigendom van FOKUS media. Bij volledige betaling van de opdracht koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren. 

-De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt.

-Uit alle gemaakte beeldmateriaal (foto/video) maakt FOKUS media een selectie. Het beeldmateriaal (foto/video) wordt zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Het beeldmateriaal (foto/video) die de selectie niet haalden kunnen onder geen beding verkregen worden.

9. AANSPRAKELIJKHEID

-FOKUS media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

-FOKUS media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij eventueel dataverlies.

-FOKUS media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals winstderving.

-FOKUS media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en/of materiële schade opgelopen tijdens de opdracht.

-FOKUS media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van eigendommen tijdens de opdracht.

10. ONREGEMATIG GEBRUIK

Beeldmateriaal van het internet halen en gebruiken is enkel toegestaan na goedkeuring en met verwijzing naar FOKUS media (naamsvermelding, taggen op sociale media, enzo…). Neem hiervoor contact op via mail.
 

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Kortrijk.